Informacja o przetwarzaniu danych osobowych adresata informacji handlowej.

1. ADMINISTRATOR
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALES GROUPE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973 (dalej jako „AGP” albo „Administrator”). AGP jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

w drodze poczty elektronicznej (e-mail): adm.dane@alesgroupe.com.pl
za pośrednictwem poczty: ALES GROUPE POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”),
osobiście w siedzibie Administratora.


3. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Zakres danych, które zbieramy i przetwarzamy, wskazany jest w regulaminie konkursu.

4. CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

CEL
Obsługa udziału w konkursie (m.in. przyjęcie Pracy konkursowej, wy-bór zwycięzcy, wydanie nagrody, oraz korespondencja).
PODSTAWA PRAWNA
Art. 6(1)(a) RODO – zgoda Uczestnika konkursu.
OKRES PRZECHOWYWANIA
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

CEL
Ogłoszenie wyników konkursu.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 6I1)(f) RODO – uzasadniony interes Administratora wyrażający się w zapewnieniu transparentności konkursu względem jego uczestników.
OKRES PRZECHOWYWANIA
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po opublikowaniu wyników konkursu.

CEL
Rozliczenia (podatkowe, rachunkowe) związane z wydaniem nagrody.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 6(1)(c) RODO – wykonywanie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze oraz stosowne przepisy prawa podatkowego i rachunkowego.
OKRES PRZECHOWYWANIA
Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa determinującymi okres przechowy-wania danych osobowych dla celów rozliczeń podatkowych (rachunkowych).

CEL
Rozpatrywanie zapytań związanych z udziałem w konkursie.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 6(1)(f) – uzasadniony interes Administratora wyrażający się.
OKRES PRZECHOWYWANIA
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla załatwienia zgłoszonego przez Ciebie zapytania, ewentualnie przez czas niezbędny do ostatecznego rozstrzygnięcia co do tego, czy jest uzasadniona (np. gdy zdecydujesz się na drogę postępowania sądowego lub polubownego).

CEL
Wykonywanie licencji na korzystanie z Praca konkursowych.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 6(1)(b) – wykonywanie umowy (licencja) o treści wskazanej w regulaminie konkursu.
OKRES PRZECHOWYWANIA
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonywania licencji na korzystanie z Pracy konkursowej.

CEL
Wykonywanie osobistych praw autorskich Uczestnika konkursu.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 6(1)(f) – uzasadniony interes Administratora wyrażający się w zapewnieniu ochrony praw Uczestnika do Pracy konkursowej (w sferze osobistych praw autorskich) jak również ze względu na korzystanie z Praca konkursowych przez Administratora.
OKRES PRZECHOWYWANIA
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas do zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu (o ile sprzeciw będzie uzasadniony).

5. PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Prawo dostępu do danych:

w każdym czasie można dowiedzieć jakie dane osobowe Administrator przetwarza oraz można otrzymać kopię danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych:

gdy dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.


Prawo usunięcia danych osobowych:

gdy dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

gdy dane osobowe są nieprawidłowe można żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale Pani/Pan nie chce, żeby zostały usunięte;
dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być Pani/Panu potrzebne w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

Sprzeciw:

Gdy znajdujesz się w szczególnej sytuacji, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 4 powyżej.
Podkreślenia wymaga jednak to, że Twoje żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się powołujesz nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Prawo do cofnięcia zgody:

zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych, może być w każdej chwili wycofana, jednak przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody, pozostaje zgodne z prawem.


6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Na potrzeby związane z organizacją konkursu Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom: agencji marketingowej, dostawcom usług hostingowych (gdy Twoje dane będą przechowywane na serwerach takiego dostawcy w związku z obsługą konkursu), dostawcom oprogramowania komputerowego i dostawcom usługi wsparcia technicznego dla tego oprogramowania (do obsługi konkursu), kurierom (doręczenie nagrody w razie wygranej w konkursie).

7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli Pani/Pan uważa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celach wyżej wskazanych jest dobrowolne jednak zaniechanie ich podania uniemożliwi:

udział w konkursie;
rozpatrzenie reklamacji związanej z udziałem w konkursie;
wydanie nagrody (jeżeli znajdziesz się wśród zwycięzców konkursu);
wykonywanie licencji na korzystanie z Pracy konkursowej;
wykonywanie pełnomocnictwa do wykonywania praw do Pracy konkursowej.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby względem Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób na Panią/Pana wpływały.