Informacja o przetwarzaniu danych osobowych adresata informacji handlowej.

1. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest Laboratories Native Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973 (dalej jako „LNP” albo „Administrator”). LNP jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:
 • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): adm.dane@laboratoire-native.com
 • za pośrednictwem poczty: Laboratories Native Polska sp. z o.o. ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”),
 • osobiście w siedzibie Administratora.

3. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa. Zakres danych, które zbieramy i przetwarzamy, wskazany jest w regulaminie konkursu.

4. CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1
 • CEL: Obsługa udziału w konkursie (m.in. przyjęcie Pracy konkursowej, wybór zwycięzcy, wydanie nagrody, oraz korespondencja).
 • PODSTAWA PRAWNA: Art. 6(1)(a) RODO – zgoda Uczestnika konkursu.
 • OKRES PRZECHOWYWANIA: Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu, chyba że wcześniej wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4.2
 • CEL: Ogłoszenie wyników konkursu.
 • PODSTAWA PRAWNA: Art. 6I1)(f) RODO – uzasadniony interes Administratora wyrażający się w zapewnieniu transparentności konkursu względem jego uczestników.
 • OKRES PRZECHOWYWANIA: Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po opublikowaniu wyników konkursu.
4.3
 • CEL: Rozliczenia (podatkowe, rachunkowe) związane z wydaniem nagrody.
 • PODSTAWA PRAWNA: Art. 6(1)(c) RODO – wykonywanie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze oraz stosowne przepisy prawa podatkowego i rachunkowego.
 • OKRES PRZECHOWYWANIA: Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa determinującymi okres przechowywania danych osobowych dla celów rozliczeń podatkowych (rachunkowych).
4.4
 • CEL: Rozpatrywanie zapytań związanych z udziałem w konkursie.
 • PODSTAWA PRAWNA: Art. 6(1)(f) – uzasadniony interes Administratora wyrażający się.
 • OKRES PRZECHOWYWANIA: Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla załatwienia zgłoszonego przez Ciebie zapytania, ewentualnie przez czas niezbędny do ostatecznego rozstrzygnięcia co do tego, czy jest uzasadniona (np. gdy zdecydujesz się na drogę postępowania sądowego lub polubownego).
4.5
 • CEL: Wykonywanie licencji na korzystanie z Praca konkursowych.
 • PODSTAWA PRAWNA: Art. 6(1)(b) – wykonywanie umowy (licencja) o treści wskazanej w regulaminie konkursu.
 • OKRES PRZECHOWYWANIA: Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonywania licencji na korzystanie z Pracy konkursowej.
4.6
 • CEL: Wykonywanie osobistych praw autorskich Uczestnika konkursu.
 • PODSTAWA PRAWNA: Art. 6(1)(f) – uzasadniony interes Administratora wyrażający się w zapewnieniu ochrony praw Uczestnika do Pracy konkursowej (w sferze osobistych praw autorskich) jak również ze względu na korzystanie z Praca konkursowych przez Administratora.
 • OKRES PRZECHOWYWANIA: Dane osobowe będą przechowywane przez czas do zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu (o ile sprzeciw będzie uzasadniony).
5. PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych:
 • w każdym czasie można dowiedzieć jakie dane osobowe Administrator przetwarza oraz można otrzymać kopię danych osobowych.
Prawo sprostowania danych osobowych:
 • gdy dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.
Prawo usunięcia danych osobowych:
 • gdy dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
 • gdy dane osobowe są nieprawidłowe można żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale Państwo nie chcą, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być Państwu potrzebne w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.
Sprzeciw:
 • Gdy znajdują się Państwo w szczególnej sytuacji, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 4 powyżej.
Podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołują nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Prawo do cofnięcia zgody:
 • zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych, może być w każdej chwili wycofana, jednak przetwarzanie Państwa danych osobowych przed wycofaniem zgody, pozostaje zgodne z prawem.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Na potrzeby związane z organizacją konkursu Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom: agencji marketingowej, dostawcom usług hostingowych (gdy Państwa dane będą przechowywane na serwerach takiego dostawcy w związku z obsługą konkursu), dostawcom oprogramowania komputerowego i dostawcom usługi wsparcia technicznego dla tego oprogramowania (do obsługi konkursu), kurierom (doręczenie nagrody w razie wygranej w konkursie).

7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli Państwo uważają, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych w celach wyżej wskazanych jest dobrowolne jednak zaniechanie ich podania uniemożliwi:
 • udział w konkursie;
 • rozpatrzenie reklamacji związanej z udziałem w konkursie;
 • wydanie nagrody (jeżeli znajdziesz się wśród zwycięzców konkursu);
 • wykonywanie licencji na korzystanie z Pracy konkursowej;
 • wykonywanie pełnomocnictwa do wykonywania praw do Pracy konkursowej.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby względem Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.