REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Efekt wypoczętej cery z JOWAE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest, Laboratories Native Polska sp. z o.o. Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-797, ul. Nowoursynowska 95 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973, wysokość kapitału zakładowego 50. 000 PLN, REGON: 011666259, NIP: 5211070721., zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Efekt wypoczętej cery z JOWAE”. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
4. Konkurs adresowany jest osób fizycznych, pełnoletnich i posiadających konto w serwisie Instagram, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz z podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu i ich pracowników, przy czym przez „pracowników” rozumie się także osoby fizyczne stale świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wyłączenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują także małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo wyżej wymienionych osób,
5. Zadaniem konkursowym jest wypełnić zadanie wyrażone w punkcie II.1.d poniżej.
6. Konkurs został ogłoszony w serwisie Instagram na profilu o nazwie @jowae_polska (https://www.instagram.com/jowae_polska/?hl=pl). Może być komunikowany we wszystkich kanałach komunikacji, z jakich korzysta Organizator konkursu.
7. Konkurs trwa od 24.06 do 02.07.2021, do godz. 23:59

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkami udziału w konkursie są łącznie:
a. Pełnoletność,
b. posiadanie konta w serwisie społecznościowym Instagram (zgodnym z regulaminem serwisu Instagram),
c. wyrażenie zgody na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie,
d. opublikowanie, w postaci komentarza pod postem Organizatora ogłaszającym konkurs, odpowiedź na pytanie: Dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać? (dalej jako „Praca konkursowa”},
e. rozpoczęcie obserwowania konta @jowae_polska
Osoba która spełni wszystkie wyżej wymienione warunki jest uczestnikiem konkursu (dalej jako „Uczestnik konkursu”).
2. Uczestnik konkursu może opublikować więcej niż jedną Pracę konkursową jednak może być nagrodzony tylko raz.
3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

III. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK

1. Poprzez spełnienie warunków wskazanych w punkcie II.1 Uczestnik konkursu wyraża zgodę (udziela licencji, dalej jako „Licencja”) na nieodpłatne, nieograniczone w czasie oraz bez ograniczeń terytorialnych korzystanie przez Organizatora z Pracy konkursowej w całości lub w dowolnej części na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzanie zmian do Pracy konkursowej oraz jej adaptację, tłumaczenie, przeróbkę (dalej jako „Opracowania”),
b. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej i Opracowań w całości lub części każdą techniką (w tym: drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, materiałach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blue-Ray (bez względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych,
c. rozpowszechnianie Pracy Konkursowej i Opracowań poprzez:
i. wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,
ii. nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity,
iii. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,
iv. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy konkursowej i Opracowania w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
2. Organizator może upoważnić inną osobę do korzystania z Pracy konkursowej i Opracowania w zakresie wynikającym z Licencji.
3. Uczestnik konkursu oświadcza, że:
a. przysługuje mu pełnia autorskich praw do wszystkich tych elementów Pracy konkursowej, które spełniają cechy utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim oraz, że Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich,
b. wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców i wykonawców Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu.
W razie, gdy Praca konkursowa narusza prawa osób trzecich Uczestnik gwarantuje i zapewnia, że osoba ta nie będzie żądać od Organizatora spełnienia świadczenia (naprawienia szkody lub innego). W przypadku takim Uczestnik jest zobowiązany jest do spełnienia świadczenia we własnym imieniu
4. Uczestnik konkursu zezwala na wykonywanie prze Organizatora praw zależnych do Opracowań. Organizator może zezwolić innej osobie na wykonywanie tych praw, jak również przenieść na tę osobę prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych.
5. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej osoby wskazanej jako zwycięzca (w komentarzu po postem konkursowym). W zakresie wskazanym w punkcie 1 powyżej. Nabycie praw następuje z chwilą wydania Nagrody Konkursowej i nie wymaga zawarcia odrębnej umowy (o przeniesienie praw autorskich)
6. Uczestnik konkursu zobowiązuje się powstrzymać od wykonywania autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej (zarówno w odniesieniu do Licencji jak i w odniesieniu do praw przeniesionych na Organizatora).
7. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi pełnomocnictwa do wykonywania autorskich praw osobistych. Organizator może udzielić innej osobie dalszego pełnomocnictwa do wykonywania osobistych praw autorskich. Uczestnik zrzeka się prawa do odwołania pełnomocnictwa.
8. Do Prac konkursowych nie mają zastosowania przepisy prawa autorskiego dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego. Uczestnik konkursu zobowiązuje się, że nie będzie wprowadzał zmian do Pracy konkursowej, którą już zamieścił (opublikował).

IV. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY I PRZYZNANIE NAGRODY

1. Konkurs może wygrać 10 Uczestników Konkursu - autorów najciekawszych Prac Konkursowych.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do oceny Prac Konkursowych i wyłonienia zwycięzców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie. Wybór zwycięzcy Konkursu spośród Uczestników konkursu będzie następował na podstawie oceny kreatywności Pracy konkursowej poprzez powołaną w tym celu komisję konkursową, składającą się osób delegowanych przez Organizatora, według jego uznania (dalej jako „Komisja”)
3. Do zadań Komisji należy także stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i nie będzie przysługiwało od nich odwołanie
4. Decyzja Organizatora o tym, kto wygrał Konkurs oraz o przyznaniu nagród konkursowych jest ostateczna i zapadnie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
5. Nagrodą w Konkursie jest:
Zestaw kosmetyków JOWAE: Witaminowy żel nawilżająco-energetyzujący (40ml) i Witaminowy żel pod oczy nawilżająco-energetyzujący (15ml).
Wartość nagrody wynosi 175,10 zł brutto oraz kwota w wysokości 20zł, która zostanie w całości przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody. Podatek ten zostanie pobrany i opłacony przez Organizatora w imieniu Uczestnika konkursu w zgodnie z prawem.
6. Uczestnicy Konkursu, którzy wygrali Konkurs, zostaną o tym powiadomieni przez Organizatora najpóźniej w terminie 2 dni od daty wyłonienia zwycięzców poprzez publikację ich imion i nazwisk/nicku na stronie (https://www.instagram.com/jowae_polska/?hl=pl) w komentarzu pod postem konkursowym.
7. Wydanie nagród nastąpi w terminie do 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców poprzez wysłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Warunkiem wydania nagrody jest podanie w tym czasie przez Uczestnika adresu do wysyłki nagrody w postaci wiadomości prywatnej nadesłanej do @jowae_polska https://www.instagram.com/lieracparis_polska/?hl=pl
8. Uczestnik Konkursu, który wygrał Konkurs, traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:
a. odmówi przyjęcia nagrody,
b. kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie tego Uczestnika Konkursu,
c. Uczestnik Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
9. Wszelkie terminy liczy się od dnia następującego po dniu, w którym miało miejsce zdarzenie będące początkiem biegu terminu.
10. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem odbywa się w sposób i na zasadach określonych w informacji znajdującej się pod adresem https://bit.ly/3jcn9zE. Dla celów związanych z Konkursem, Organizator przetwarza wymienione poniżej dane osobowe Uczestnika konkursu:
• imię i nazwisko,
• nazwa konta (Instagram),
• avatar (Instagram),
• wizerunek (fotografia),
• adres pocztowy.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Organizatora.