Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika konkursu

1. ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest Laboratories Native Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000 (dalej jako „LNP” albo „Administrator”). AGP jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:
 • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): biuro@alesgroupe.com.pl;
 • za pośrednictwem poczty: Laboratories Native Polska sp. z o.o. ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
 • osobiście w siedzibie Administratora.

3. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Zakres danych, które zbieramy i przetwarzamy, wskazany jest w regulaminie konkursu.

4. CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

CEL - PODSTAWA PRAWNA - OKRES PRZECHOWYWANIA

Obsługa udziału w konkursie (m.in. przyjęcie Pracy konkursowej, wybór zwycięzcy, wydanie nagrody, oraz korespondencja)
Art. 6(1)(a) RODO – zgoda Uczestnika konkursu
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ogłoszenie wyników konkursu
Art. 6I1)(f) RODO – uzasadniony interes Administratora wyrażający się w zapewnieniu transparentności konkursu względem jego uczestników
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po opublikowaniu wyników konkursu.

Rozliczenia (podatkowe, rachunkowe) związane z wydaniem nagrody
Art. 6(1)(c) RODO – wykonywanie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze oraz stosowne przepisy prawa podatkowego i rachunkowego.
Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa determinującymi okres przechowywania danych osobowych dla celów rozliczeń podatkowych (rachunkowych).

Rozpatrywanie zapytań związanych z udziałem w konkursie
Art. 6(1)(f) – uzasadniony interes Administratora wyrażający się
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla załatwienia zgłoszonego przez Ciebie zapytania, ewentualnie przez czas niezbędny do ostatecznego rozstrzygnięcia co do tego, czy jest uzasadniona (np. gdy zdecydujesz się na drogę postępowania sądowego lub polubownego)

Wykonywanie licencji na korzystanie z Praca konkursowych
Art. 6(1)(b) – wykonywanie umowy (licencja) o treści wskazanej w regulaminie konkursu
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonywania licencji na korzystanie z Pracy konkursowej

Wykonywanie osobistych praw autorskich Uczestnika konkursu
Art. 6(1)(f) – uzasadniony interes Administratora wyrażający się w zapewnieniu ochrony praw Uczestnika do Pracy konkursowej (w sferze osobistych praw autorskich) jak również ze względu na korzystanie z Praca konkursowych przez Administratora.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas do zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu (o ile sprzeciw będzie uzasadniony)

5. PRAWA, KTÓRE TOBIE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Prawo dostępu do danych w każdym czasie możesz dowiedzieć jakie dane osobowe Administrator przetwarza oraz możesz otrzymać kopię danych osobowych.
Prawo sprostowania danych osobowych gdy zauważysz, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.
Prawo usunięcia danych osobowych:
 • gdy Twoje dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • gdy zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe możesz żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.
Sprzeciw
 • Gdy znajdujesz się w szczególnej sytuacji, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 4 powyżej.
 • Podkreślenia wymaga jednak to, że Twoje żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się powołujesz nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
Prawo do cofnięcia zgody
Zgodę, którą wyraziłeś na przetwarzanie danych osobowych, możesz w każdej chwili wycofać, jednak przetwarzanie Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody, pozostaje zgodne z prawem.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Na potrzeby związane z organizacją konkursu Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom: agencji marketingowej, dostawcom usług hostingowych (gdy Twoje dane będą przechowywane na serwerach takiego dostawcy w związku z obsługą konkursu), dostawcom oprogramowania komputerowego i dostawcom usługi wsparcia technicznego dla tego oprogramowania (do obsługi konkursu), kurierom (doręczenie nagrody w razie wygranej w konkursie).

7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach wyżej wskazanych jest dobrowolne jednak zaniechanie ich podania uniemożliwi:
 • udział w konkursie;
 • rozpatrzenie reklamacji związanej z udziałem w konkursie;
 • wydanie nagrody (jeżeli znajdziesz się wśród zwycięzców konkursu);
 • wykonywanie licencji na korzystanie z Pracy konkursowej;
 • wykonywanie pełnomocnictwa do wykonywania praw do Pracy konkursowej.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Nie będziemy podejmować względem Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływały.