Informacja o przetwarzaniu danych osobowych adresata informacji handlowej.

1. ADMINISTRATOR
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALES GROUPE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973 (dalej jako „AGP” albo „Administrator”). AGP jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:
 • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): adm.dane@alesgroupe.com.pl
 • za pośrednictwem poczty: ALES GROUPE POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
3. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Pani/Pana (są one wskazane w formularzu do wypełnienia, przed wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej).

4. CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
CEL
 • Wysyłanie informacji handlowej (w tym w postaci newslettera), co obejmuje między innymi informowanie o ofercie handlowej, organizowanych przez Administratora wydarzeniach, konkursach.
PODSTAWA PRAWNA
 • Art. 6(1)(a) - zgoda (którą można w każdej chwili wycofać).
OKRES PRZECHOWYWANIA
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
5. PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Prawo dostępu do danych:
 • w każdym czasie można dowiedzieć jakie dane osobowe Administrator przetwarza oraz można otrzymać kopię danych osobowych.
Prawo sprostowania danych osobowych:
 • gdy dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.
Prawo usunięcia danych osobowych:
 • gdy dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
 • gdy dane osobowe są nieprawidłowe można żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale Pani/Pan nie chce, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być Pani/Panu potrzebne w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.
Prawo do cofnięcia zgody:
 • zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych, może być w każdej chwili wycofana, jednak przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody, pozostaje zgodne z prawem.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom: agencji marketingowej, dostawcom usług hostingowych (gdy dane będą przechowywane na serwerach takiego dostawcy w związku z obsługą konkursu), dostawcom oprogramowania komputerowego i dostawcom usługi wsparcia technicznego dla tego oprogramowania (do obsługi konkursu), kurierom (doręczenie nagrody w razie wygranej w konkursie), dostawcom usług mailingowych (tj. organizujących wysyłkę informacji handlowej).

7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli Pani/Pan uważa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

8. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celach wyżej wskazanych jest dobrowolne jednak zaniechanie ich podania uniemożliwi:
 • wysyłanie informacji handlowych;
 • kontakt w sprawie oferty handlowej, promocji, konkursów.
9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby względem Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób na Panią/Pana wpływały.