Zasady korzystania z portalu

Ta witryna jest własnością spółki ALES GROUPE, S. A. o kapitale 28 242 236 €, adres siedziby: 99, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Pais, France - Tel.: +33 (0)1 34 23 50 00, Faks: +33 (0)1 34 23 50 01 RCS/SIREN : 399 636 323, SIRET/INSEE : 399 636 323 00020, APE NAF : 741 J. Administratorem witryny jest Ales Groupe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (Ales Groupe) prowadząca działalność gospodarczą pod adresem : ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa, Polska – Tel. 0-22 / 649-61-90; Fax 0-22 / 649-62-09. Spółka Ales Groupe wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 85973. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 złotych, który został wpłacony w całości. Spółka posługuje się numerem NIP 521- 10-70- 721. Użytkownik, który zamierza korzystać z zasobów Portalu zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad:

1. Kompozycja Portalu jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo w tym w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 ze zm.).

2. Wszelkie prawa do Portalu, w tym prawa do jego elementów tekstowych, graficznych lub zdjęć są zastrzeżone na rzecz Ales Groupe lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach Portalu za zgodą i wiedzą Ales Groupe.

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych.

4. Zabronione jest dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania oraz przekazu elektronicznego lub w inny sposób, Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów lub znaków towarowych udostępnianych na jego stronach, z zastrzeżeniem punktu 5.

5. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz umieszczonych na nim utworów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy Ales Groupe lub podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach Portalu za zgodą i wiedzą Ales Groupe. Korzystanie ze znaków towarowych dostępnych na stronach Portalu jest dopuszczalne jedynie w celach opisowych i informacyjnych o ile łącznie - nie wprowadza to w błąd co do tożsamości uprawnionego do takiego znaku towarowego, odpowiada to usprawiedliwionym potrzebom używającego oraz nabywców towarów i jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.

6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do Portalu lub materiałów udostępnianych na Portalu bez zgody Ales Groupe wyrażonej na piśmie.

7. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 5 korzystanie z utworów lub znaków towarowych, udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Ales Groupe udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Ales Groupe (lub podmiotów, których utwory są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów lub znaków towarowych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów lub znaków towarowych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt na adres Ales Groupe.

Odpowiedzialność prawna

8. Ryzyko związane z prawidłowym użytkowaniem i wykorzystywaniem materiałów, w tym informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. Ales Groupe nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem lub interpretowaniem materiałów, w tym informacji udostępnianych na stronach Portalu, także w skutek ich niekompletności lub nieścisłości.

9. Ales Groupe nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z brakiem dostępu do Portalu z jakiejkolwiek przyczyny, w tym wynikających w skutek działania wirusów informatycznych i innych programów, które mogą uszkodzić prawidłowe funkcjonowanie komputera lub innych przedmiotów należących do użytkownika.

10. Ales Groupe nie ma możliwości stałego monitorowania przypadków nieuprawnionego umieszczania odnośników do Portalu, które mogą znajdować się na innych portalach i stronach WWW. Obecność takich odnośników nie powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej Ales Groupe, w szczególności nie stanowi dowodu związków gospodarczych Ales Groupe z takimi portalami i stronami WWW oraz nie świadczy, że Ales Groupe utożsamiania się z zawartymi na nich materiałami i informacjami.

11. Użytkownik nie jest upoważniony do samodzielnego umieszczania na Portalu jakichkolwiek materiałów, w tym informacji. Takie działania będą skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

Ochrona danych osobowych

12. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony www.lierac.com.pl jest ALES GROUPE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973 (dalej jako „Spółka” albo „Administrator”). Spółka jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.


13. Dane kontaktowe

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.jowae.pl można się kontaktować z Administratorem:
- w drodze poczty elektronicznej (e-mail): adm.dane@alesgroupe.com.pl
- za pośrednictwem poczty: ALES GROUPE POLSKA ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”)

14. Dane osobowe

Spółka może przetwarzać następujące Państwa dane osobowe (które możecie Państwo podać, gdy zdecydujecie się na kontakt w postaci przesłania do nas wiadomości e-mail na adres podany w zakładce „KONTAKT”): imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, miejsce zamieszkania.

Spółka może przetwarzać także Państwa dane osobowe szczególnej kategorii np. dane o stanie zdrowia. Może to mieć miejsce wtedy, gdy takie dane podacie Państwo w wiadomości e-mail (gdy np. w ten sposób chcecie nas poinformować o skutku stosowania dystrybuowanych przez nas produktów).

Spółka przetwarza także Państwa dane osobowe takie jak imię, adres e-mail i wiek, gdy za pośrednictwem formularza na stronie: www.jowae.pl zdecydujecie się Państwo na otrzymywanie od nas wiadomości dotyczących naszych produktów i usług (tzw. newsletter). Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednak przetwarzanie Państwa danych osobowych przed cofnięciem zgody, jest zgodne z prawem (patrz punkt „Cofnięcie zgody”).

15. Cele, podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania danych osobowych

Podane w wiadomości e-mail Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu skontaktowania się z Państwem poprzez udzielenia odpowiedzi na pytanie albo komentarz. Podstawę stanowi nasz uzasadniony interes, którą wyraża się w utrzymaniu kontaktu z Państwem poprzez udzielenie odpowiedzi (art. 6(1)(f) RODO (patrz punkt „Uzasadniony interes”). Dane w Państwa wiadomości e-mail przetwarzamy/przechowujemy do momentu złożenie przez Państwa sprzeciwu.

Jeżeli w wiadomości e-mail podacie Państwo dane o Państwa zdrowiu (np. o skutku zastosowanego kosmetyku), te dane będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych o zdrowiu jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6(1)(a) RODO). Dane osobowe dotyczące Państwa zdrowia będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody.

Podane w formularzu dotyczącym subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzamy w celu informowania Państwa o bieżącej ofercie obejmującej nasze produkty i usługi. Podstawą jest zgoda, którą wyrażacie Państwo przed wysłaniem waszych danych w celu otrzymywania newslettera, poprzez zaznaczenie pola wyboru z treścią oświadczenia o wyrażeniu zgody (art. 6(1)(a) RODO). Dane przetwarzamy/przechowujemy póki nie cofniecie Państwo swojej zgody na otrzymywanie newslettera.

16. Cofnięcie zgody

Zgodę, którą wyraziliście Państwo na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku newslettera oraz danych o zdrowiu w wiadomości e-mail), można w każdym czasie cofnąć. Cofnięcie zgody może nastąpić:
- poprzez wysłanie do nas wiadomości na adres e-mail: adm.dane@alesgroupe.com.pl
- drogą pocztową na adres: ALES GROUPE POLSKA ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”)
Pomimo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem.

17. Uzasadniony interes

W przypadku strony www.jowae.pl nasz uzasadniony interes jest podstawą przetwarzania danych, które podajecie Państwo zadając nam pytanie w wiadomości e-mail. Interes ten polega na utrzymaniu z Państwem kontaktu poprzez udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

18. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo dostępu do danych
W każdym czasie możecie Państwo dowiedzieć się które Państwa dane osobowe Administrator przetwarza oraz otrzymać ich kopię.
Prawo sprostowania danych osobowych
Gdy zauważą Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, adres e-mail, bądź inne dane.
Prawo usunięcia danych osobowych
- gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
- gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
- gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- gdy zauważą Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
- gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
- dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.
Prawo sprzeciwu
- [dotyczy przetwarzania dla którego podstawę stanowi uzasadniony interes Spółki] Gdy znajdą się Państwo w szczególnej sytuacji, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie powyżej;
- podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania).

19. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

20. Podanie danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować to, że nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytania w wiadomości e-mail.

21. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Państwa dane, które przetwarzamy, ani rezultat tego przetwarzania (w postaci zainteresowań, preferencji) nie będą stanowić podstawy dla podejmowania zautomatyzowanej decyzji.

22. Newsletter

Informacje, które nam Państwo przekazali, mogą umożliwić nam przesyłanie newslettera, jeśli wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę.

W newsletterach tych zawsze podana jest nasza identyfikacja, jak również charakter newslettera. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tego rodzaju informacji, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, klikając na link do rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole otrzymywanych newsletterów.

Niniejsza witryna została utworzona przez agencję Emakina. 84 Boulevard Sébastopol, 75003 Paris – France – +33 (0)1 44 54 52 80 – hello@emakina.fr